sunnuntai 6. marraskuuta 2016

Turvallisuusosaaminen

Otat huomioon opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden.

Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä turvallisuuteen. Turvallisuus voi olla luonteeltaan psyykkistä, fyysistä, sosiaalista,  ja oikeudellista - tai kaikkia niitä yhtä aika. Omakohtaisen kokemuksen näkökulmasta turvallisuus voi olla subjektiivinen tai objektiivinen. Objektiivinen turvallisuus tarkoittaa uhkaamattomuutta tai keinoja uhkan torjumiseksi. Subjektiivinen turvallisuus taas on yksilön tai yhteisön kokemaa turvallisuutta.

Opean opetuksessa kokonaisturvallisuuden huomioon kaikilta osa-aluilta

Opetat ja ohjaat opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden huomioiden.


Opetan ja ohjeen niin että opiskelijoilla on turvallista opiskella.

Opettajan tulee ymmärtää varautumisen merkitys omassa työssään. Opettajalla tulee olla ennakoiva suunnitelma siitä, mitä opetuksessa tai oppilaitoksen toiminnassa voi tapahtua ja miten opettaja voi itse siihen varautua tai vähentää riskin todennäköisyyttä / seurauksen vakavuutta. Opettajan tulee omassa toiminnassaan noudattaa annettuja määräyksiä sekä lakeja. Näitä ovat esimerkiksi pelastuslaki, työturvallisuuslaki, ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö jne. Opettajan tulee ottaa huomioon myös opiskelijan näkökulma ja se, miten omalla puutteellisella/virheellisellä toiminnallaan voi aiheuttaa vakaviakin vaaratilanteita.


Tehtävä: Perehdy pelastuslakiin, Opetushallituksen materiaaliin ja (harjoittelu)oppilaitoksesi pelastussuunnitelmaan. Kiteytä oman toimintasi kannalta keskeiset, opiskelijoita ja muuta toimintaa koskevat lait ja toimintaohjeet.

Pelastussuunnitelman laatiminen perustuu pelastuslakiin (379/2011) ja valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/2011). Pelastussuunnitelma tulee laatia rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen arvioidaan olevan vakavat. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai alueen haltija.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus

vaarojen ja riskien tunnistamisesta ja ehkäisemisestä
rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä
käyttäjille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
mahdollisista muista omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.


Tehtävä: Perehdy työturvallisuuslakiin. Kirjaa oman alasi opettamisen näkökulmasta keskeiset työturvallisuuteen liittyvät seikat.

Opetan turvallisuusalan opiskelijoita. Laki kokonaisuudessaan on turvallisuusalan ammattilaisille tärkeä.

Keskeisin pykälä on 27§ Väkivallan uhka, koska yleensä sen vuoksi vartija palkataan.

Tehtävä: Perehdy Opetushallituksen materiaaliin ja (harjoittelu)oppilaitoksesi suunnitelmiin. Kiteytä oman toimintasi kannalta keskeiset, opiskelijoita ja muuta toimintaa koskevat lait ja toimintaohjeet.

Opetussuunitelma, Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä,


Tehtävä: Perehdy (harjoittelu)oppilaitoksen turvallisuuskansioon. Kuvaa lyhyesti kansiossa olevat dokumentit.

Opetuksen järjestäjät ja koulut ovat velvollisia laatimaan useita turvallisuutta koskevia suunnitelmia. Keskeisimmät suunnitteluvelvoitteet tulevat pelastuslaista, työturvallisuuslaista ja koululainsäädännöstä. Eri lakien ja niissä edellytettyjen suunnitelmien tavoitteet ja niiden kattamat asiat poikkeavat toisistaan, mutta liittyvät usein kiinteästi toisiinsa ja kattavat osittain täysin samoja asioita.

Pelastussuunnitelma, Kriisisuunnitelma, Työsuojelun toimintaohjelmaTehtävä: Tarkastele opettajan toimintaa kriittisesti. Miten opettajan olisi pitänyt toimia?

3.1 Kiusaaminen

Kiusaamiseen tulee puuttua heti ja selvittää asia. Selvittämätön kiusaaminen johtaa itsemurhaan tai massa murhaan. Kiusaajat tulee erottaa koulusta välittömästi.

3.2 Sairaskohtaus

Opettajalla tulee olla voimassa EA1 kortti vähintään. Ennen fyysistä suoritusta tulee AINA!! kysyä onko esteitä, vammoja tai sairautta joka estää osallistumisen. Koulutuksen aikana tulee seurata tilannetta jatkuvasti. Opettaja joka ei näin toimi tulee välittömästi erottaa opettajan tehtävissä. Koska opiskelija olisi voinut kuolla.

3.3 Tulipalo

Töihin tullaan 30min vähintään ennen oppitunninalkua. Auto pysäköidään sille varatulle paikalle. Ei koskaan pelastustielle. Oppilaitoksessa tulee harjotella vuosittain toimintaa onnettomuustilanteessa. Opettajan tulee ohjata opiskelija sovittuun kokoontumispaikkaan.

3.4 Uhkatekijä

Opettajan tulee valvoa oppitunneilla että siellä ei tapahdu normaalista poikkeavaa. Hakaristien piirtäminen on merkki ääriajattelusta ja se on aina vaarallista. Opettajan tulee olla ajantasalla koulussa tapahtuvista asioista ja käyttää tiedustelua uhkien poistamiseen.

3.5 Tietoturva

Oppilaille ei saa koskaan luovuttaa opettajan avaimia tai päästää tiloihin ilman valvontaa. Kokeita ei tule jättää pöydille lojumaan. Lisäksi opettaa opiskelijoille että tietokoneelta kirjaudutaan aina ulos välitunnin ajaksi.

Turvallisuusosaaminen hankittu:Ei kommentteja:

Lähetä kommentti