sunnuntai 12. kesäkuuta 2016

Lait, asetukset ja ohjeet

18.                 Toimit ammatillisessa koulutuksessa/korkeakoulussa lakien, asetusten ja ohjeiden mukaan

Olen toiminut ammatillisessa koulutuksessa lakien, asetusten ja ohjeiden mukaan olen huomioinut voimassa olevaa lainsäädäntöä, sekä siihen liittyviä asetuksia.

Opettajan työ on monipuolinen pitää muistaa esimerkiksi netiketti omassa.

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta
Ammattikorkeakoululaki
Laki kunnallisesta viranhaltijasta

lisää löytyy FINLEX


Miten otan huomioon salassapitosäännökset ja tietosuojan opettajan työssä? Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakoululaki, oppilas-ja opiskelijahuoltolaki, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, lastensuojelulaki, henkilötietolaki. Linkki lakeihin: www.finlex.fi

Asiakirjojen julkisuus ja salassapito
Salassapito ja vaitiolovelvollisuus
Henkilötietojen käsittely (tietosuoja)


18.1.              Ymmärrät lainsäädännön velvoittavuuden opettajan työssä

Opettajan työssä kuten voidaan ajatella rinnastettavan viranomaiseen ohjaa myös opettajaa lainsaadäntö keskeisimmät lait löytyvät finlexistä.

Miten hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen näkyy opettajan käytännön työssä? Perustuslaki, hallintolaki, erityisesti hallintolain 2 luku. Linkki lakeihin: www.finlex.fi

Hallinnon oikeusperiaatteet oikeusturvan takaajina

Yhdenvertaisuusperiaate
Puolueettomuusperiaate
Suhteellisuusperiaate
Tarkoitussidonnaisuuden periaate
Oikeutettujen odotusten suojaaminen
Asioiden vireille tulo ja käsittelyvelvollisuus
Viivytyksetön käsittely
Selvittämisvelvollisuus
Esteellisyyden arvioiminen
Opiskelijan kuuleminen

Päätökset ja niiden tiedoksianto .
18.2.              Tunnet opettajan toimintaa velvoittavan lainsäädännön ammatillisessa koulutuksessa/korkeakoulussa

Lainsäädäntö on ullut tutuksi toimiessani opettajan tehtävissä.

Mitkä ovat opiskelijan velvollisuudet ja miten huolehdin opettajana työrauhasta? Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakoululaki. Linkki lakeihin: www.finlex.fi

Opiskelijana sinun velvollisuutesi on

- osallistua opetukseen
- käyttäytyä asiallisesti
- suorittaa opintoihin liittyvät tehtävät
- ilmoittaa sairaus- ja muista poissaoloista mahdollisimman nopeasti luokanvalvojalle

- pitää salassa työssäoppimispaikassa tietoon tulleet asiat
Miten opettajana varmistan, että opiskelijan oikeusturva toteutuu? Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakoululaki, hallintolaki. Linkki lakeihin: www.finlex.fi

Oikeus terveelliseen opiskelu- ja elinympäristöön
Oikeus suorittaa opinnot joustavasti
Oikeus lepopäivään ja sairauslomaan
Oikeus opintojen ohjaukseen
Oikeus opiskella ilman häirintää ja syrjintää
Oikeus kohtuulliseen toimeentuloon eri elämäntilanteissa
Oikeus tietää ennalta kurssin tavoitteet ja suoritustavat
Oikeus opintosuorituksen perusteltuun arvosteluun
Oikeus saada opintosuorituksen arvostelu nopeasti
Oikeus uusia tentti
Oikeus myös kunnallisiin terveyspalveluihin

Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja yksilöllisiin erityisjärjestelyihin
Lähteet:

Kahri, K. (toim.) 2015. Opetustoimen lainsäädäntö. Helsinki: Talentum.

Kosonen, J., Miettinen, T., Sutela, M. & Turtiainen, M. 2015. Ammattikorkeakoululaki. Helsinki: Kauppakamari.

Lahtinen, M. & Lankinen, T. 2015. Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä. Helsinki: Tietosanoma.

Lainsäädäntö. FINLEX. http://www.finlex.fi/fi/laki/

Mahkonen, S. 2015. Uusi oppilashuoltolaki työvälineenä. Helsinki: Edita.Itsearviointi

Tiedän, ymmärrän ja pystyn kehittämään edellä olevia kohtia.

Toimin koulutuksissa lakien asetusten ja ohjeiden mukaisesti.

Tiedän opettajan toimintaa velvoittavat lainsäädännön yleisesti sekä oman alan tarkentavilta osiltaan.


Osaamisen kehittäminen


Pystyn kehittämään osaamistani tarvittaessa lisää, mikäli koen sen tuovan lisäarvoa itselleni.

Osallistumalla verkkoistuntoihin lukujärjestyksessä määräiltyinä päivinä, sekä osallistua tietoisku päiviin jotka on opinto tarjonnassa, sekä itseopiskelulla.Osaamisen osoittaminen


Pystyn osoittamaan osaamiseni esimerkiksi, verkkoistunnoissa ja videon avulla, sekä tarvittaessa sen lisäksi kirjallisesti.


Suoritetut tutkinnot, sekä työkokemus


Osaaminen voidaan osoittaa jo hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti