sunnuntai 5. kesäkuuta 2016

Ammatillinen oppimisprosessi


Peruskoulu (PK)

Perustutkinto (PT)

Erikoisammattitutkinto (EAT)

Ammattitutkinto ( AT)

Ammattikorkeakoulututkinto (AMK)

Ylempi-ammattikorkeakoulututkinto (YAMK)

Ammatillinen opettajankoulutus ( Opettaja AMK)

Ammatillinen tohtorikoulutusohjelma (DBA)Oma oppimisprosessi on alkanut ja loppuu seuraavalla tavalla:

PK - PT- EAT-AT- AMK -YO-PT- YAMK - OAMK- DBA

Korostettu teksti tarkoittaa sitä, että minulla olisi mahdollisuus hypätä suoraan seuraavaan ilman täydentävää osaamista.

Yksi tärkeimmistä asioista on se,  että ammatillisen koulutuksen ohessa ollaan töissä ja opitaan samaan aikaan työstä ja koulusta jolloin saadaan kokonaisvaltainen prosessi.

Oma työhistoriani on alkanut vuonna 2000, jolloin olin vasta 15-vuotias ja yläasteella.
Töitä olen tehnyt koko ajan todella reippaasti.

Töissä minulle syntyi ymmärrys miksi opiskelu on ja oli tärkeää. Työssä opitaan asioita hieman erilaisella tekniikalla kuin koulussa. Työssä tekeminen on pääpainossa ja teoria on työn tekemisen tukena.

Kouluissa taas teoria on pääpainopisteessä ja tekeminen on oppimisen tukena työharjoittelun muodossa.

PT:n jälkeen minulla oli jo 3,5 vuotta työkokemusta, koska olin ollut töissä koulun ohessa.

Tämä oli hyvin poikkeuksellista verrattuna koulukavereihin, jotka aloittelivat työelämäänsä vasta tutkinnon jälkeen.

Kouluttajana aloitin vuonna 2005, kun suoritin silloisen työpaikan kouluttajakoulutuksen.

Kouluttajakoulutus piti sisällään kaikkien työpisteiden hallinnan osoittamisen sekä käytänössä että teoria tasolla.

Yli 5 vuoden (2000-2005) työkokemuksella ja jatkuvalla oman osaamisen kehittämisellä kouluttaminen oli kohtalaisen helppoa jo 20-vuotiaana.

Tästä eteenpäin olen jatkanut ja kehittänyt osaamistani jatkuvasti.

Jokainen tutkinto on projekti ja oppiminen on koko ajan kestävä prosessi.

Myös jokainen työkokemus tietystä paikasta on projekti ja työelämän osaaminen on koko ajan kestävä prosessi.

Työn ja tutkintojen ohessa tulee paljon erilaisia lyhytkoulutuksia ja pätevyyksiä.

Yhtenä tärkeänä asiana olen ottanut merkille sen, että pelkkä arvosanojen metsästäminen on vääränlainen tapa kouluttautua. Tärkeintä on saada ymmärrys siitä miksi on tärkeää osata erilaisia asioita ja se että jokainen opiskelee itseään varten eikä pelkästään saadakseen hyviä arvosanoja.

Lisäksi oppimisen tulee olla pitkäaikaista eikä niin että opitut asiat muistetaan vain seuraavana päivänä ja sitten unohdetaan kaikki, mitä aikaisemmin on opittu.

Hyvä esimerkki tästä on kun kävin suorittamassa ylioppilastutkinnon, jonka tarkoituksena oli mitata todellista osaamistani ilman erillistä valmistautumista itse kokeeseen.

Tällä tavalla saadaan selville realistinen osaamisen taso, eikä hetkellisen osaamisen opiskelun vääristäminen.

Tästä minulle tuli mieleen, että mitä jos testattaisiin esimerkiksi 15 vuotta sitten YO kokeisiin osallistuneet henkilöt ja katsottaisiin mitä arvosanoja he saisivat nyt.

Tällä tavalla esimerkiksi voitaisiin mitata todellista osaamista, jonka järjellä ajatellen tulisi olla parempi kuin silloin saatu tulos.

Mikäli kuitenkin kävisi niin että tulokset olisivat huonompia kuin ensimmäisellä kerralla, silloin teoriani olisi oikeassa siitä, että hetkellisen opiskelun tuloksien avulla on saatu tuloksia ja ne osoittaisivat että osaaminen ei todellisuudessa ollut pitkäaikaista vaan hetkellistä.

Hetkellinen osaaminen ei ammatillisessa mielellä ole tarpeellista vaan nimenomaan pitkäkestoinen ja kokoajan laajeneva tietämys on se kaikista tärkein asia.

Henkilökohtaisesti pidän arvostelusta hyväksytty / hylätty.

Lopuksi aine kokonaisuudesta voidaan pitää loppukoe, kuten yleisissä aineissa olevat aineet ja ammatillisissa aineissa ammattitaidon osaaminen näyttö ja lopputyö.

Näistä muodostuisi koko koulutuksen arvosana.

Itse tutkijana olen testannut itseeni erilaisia koulutus ja oppimis menetelmiä. Olen pohtinut että mikäli ne voivat toimia minulla, silloin ne voisivat toimia myös muilla.

Tärkeintä on ymmärtää ymmärtämistä. Tämän asian kun oivaltaa mikään ei ole enää haasteena vaan itseään voi kehittää loputtomasti.

Yksi haastellisimmista asioista ihmisellä on osata käyttää omaa analogista tietojärjestelmää ( aivojaan). Jokainen on varustettu niin sanotusti huippu tietokoneella, jota hyvin harva osaa tosiasiallisesti käyttää.

Opettajan pitää itse ymmärtää ymmärtämistä ennen kuin voi opettaa sitä muille.

Ymmärtäminen on kaiken oppimisen perustana.

Nuorena itselläni oli haasteellista opiskella johtuen kaksikielisyydestä ja tästä alkoi minun matkani tutkijaksi. Olen pohtinut miksi se on vaikeaa, miten voin parantaa oppimistani  ja mitkä erilaiset menetelmät toimivat minuun.

Nuorena parhaiten opin asioita tekemällä ja seuraamalla luentoja.

Hyvä opettaja pystyy tylsästäkin aiheesta saada mielenkiintoisen aiheen esittämällä sen kiinnostavalla tavalla.

Tänä päivänä yksi mielestäni parhaimmista menetelmistä on tehdä videoita luennoista jotka voidaan katsoa uudestaan ja sen avulla pystyy tekemään erilaisia opetusvideoita nimen omaan Youtube palveluun.

Tässä yksi video esimerkiksi : https://www.youtube.com/watch?v=qsdqbFimJXk
Itse olen tykännyt katsoa mielummin elokuvan kuin lukea aiheeseen liittyvän kirjan. Toiset tykkääväät taas mielummin lukea kuin katsoa ja tämä onkin todella hyvä että on erilaisia tapoja, koska on erilaisia ihmisiä.

Nykypäivän tietotekniikan yleistymisen johdosta on mahdollista hyödyntää erilaisia digitaalisia ratkaisuja, jotka eivät sido aikaan tai paikkaan, vaan työtä ja opiskelua on mahdollista suorittaa myös verkossa.

Tämä on uusi haaste digipedagogiikkaan mutta samalla se on helpoitus.

Omasta mielestä molempien yhdistäminen on todella loistavaa, kun ne ovat oikeassa mitta suhteessa.

Koulutuksen järjestäminen

Ammatillisessa koulutuksessa on tärkeää osata sovittaa kuhunkin kohtaan tarvittava määrä molempia.

Käytän tässä esimerkkinä Vartijan ampuma-asekoulutusta 24h.

Koulutus aineisto löytyy https://www.poliisi.fi/yksityinen_turvallisuusala/koulutusmateriaalit

Kyseiseen koulutukseen voi osallisutua kun on suorittanut:

Vartijan ammattipätevyyden, koska kyseessä on ammatillinen lisäkoulutus kyseiseen välineeseen.

Koulutus rakentuu seuraavasti:

8h Teoria
16h Käytäntö

Tämän avulla saadaan ensin kerrottua asiaan liittyvä lainsäädäntö ja kerrattua mihin, miksi ja miten.

Sitten harjoitellaan käytännön harjoituksia, kuten välineen käsittelyä ja lopuksi sen käyttöä.

Koulutuksen alussa järjestetään pistokoe, jonka avulla saadaan nopeasti koulutettavien lähtötaso selville ja muodostettua käsitys siitä,  mitä osaamista on ja mitä osaamista pitää erityisesti painottaa.

Tietysti on hyvin tarkkaan määritelty oppitunti tarkkuudella, miten koulutus läpikäydään.

Lopuksi koulutettavat antavat osaamisennäytteen kirjallisesti sekä ampumakokeen muodossa, joka mittaa käsittelytaitoa ja ampuma varmuutta

Tässä esimerkki video loppunäytöstä https://www.youtube.com/watch?v=HvrOpFPd3I8
jossa kurssilainen suorittaa näytön.
Verkostot

Suurin verkosto on ammatillisessa koulutuksessa työelämä, jonne ihmisiä koulutetaan, jotenka yritykset muodostava verkoston. Muita verkostoja ovat kaikki asian ympärillä olevat tahot.


Koulutusturvallisuus

Koulutuksissa pitää huomioida koulutuksen turvallisuus ja tämä korostuu parhaiten aikaisemmassa esimerkissäni.

Ampuma-asekoulutuksessa opettajan /kouluttajan pitää todella tarkaan miettiä, kuinka turvallisuus pidetään koko koulutuksen ajan korkealla tasolla,  koska pahimmassa tapauksessa vahinkotilanne voi johtaa kuolemantapaukseen.

Ennen koulutuksen aloittamista hakijoista tehdään taustaselvitys, jotta voidaan varmistua koulutukseen soveltuvuudesta ja itse koulutuksessa käydään todella tarkkaan läpi kuinka toimia erilaisissa tilanteissa.

Tärkein komento on POIKKI ja sen saa huutaa kaikki koulutuksessa olijat. Tämä käsky keskeyttää toiminnan ja tilanne puretaan kouluttajan toimesta, mikäli sellainen pääsisi syntymään.

Koska kyseisessä koulutuksessa on jo turvallisuusalan ammattilaiset, heiltä kaikilta odotetaan tässä vaiheessa kykyä ympäristön huomioimiseen.


Tämän koulutuksen olen järjestänyt niin että 12 henkilön koulutuksessa käsittely osuudet suoritetaan yhtäaikaisesti ja ampuma-osuus pareittain. 6 henkilöä rivissä ampuu ja heidän takanaan työpari valvomassa ja oppimassa sekä opastamassa.

Kouluttaja valvoo kokonaistilannetta ja seuraa kurssilaisten toimintaa ja  jokaisen kierroksen jälkeen annetaan palaute ja  katsotaan kehitys tarpeet ja annetaan rakentavaa palautetta,

Digipedagogiikka 

On hyvä työkalu erilaisiin koulutuksiin.

Tässä esimerkki koulutuksessa voidaan hyödyntää ennen koulutuksen alkamista siten, että henkilöt voivat perehtyä sähköiseen aineistoon ja katsoa asiaan liittyviä opetusvideoita.

Varsinaisessa tämän tyyppisessä koulutuksessa on tärkeää kokoaikainen läsnäolo.

Täydentävän osaamisen lisäämisessä voidaan hyödyntää digitaalista aineistoa ympäri vuoden.

Virallisissa koulutuksissa:

Peruskoulutus 24h
vuosittainen kertaus 8h

on käytettävä läsnä opetusta.


Oma kehittyminen

Oma kehittyminen kasvaa jokaisella kerralla. Aina enemmän ja enemmän osaa ja ymmärtää huomioda erilaisia asioita ja siihen liittyviä kokonaisuuksia.

Hyvä oman osaamisen esittämiseen tarkoitettu palvelu on LinkedIn https://fi.linkedin.com/in/piotr-lehtonen-64a84761


Opetettaville henkilöille olen suositellut palvelun käyttöön ottoa sekä lisäksi yksi hyvä työnhakijalle oleva palvelu on https://europass.cedefop.europa.eu/fi/documents/curriculum-vitae

Tämän avulla saa tehtyä virallisen CV:n.

Erilaisten tiedostojen jakamiseen soveltuu verkko levyt kuten Googlen Drive tai Dropbox.

Facebook on hyvä yhteisöllinen työkalu ja sinne voi perustaa erilaisia ryhmiä, jossa voi jakaa tietoa ryhmän jäsenille.


Itsearviointi

On osa omaa ammattitaidon arviointia.

Arvioinissa on tärkeää ensin tiedostaa mikä on arvioinnon taso.

Esimerkiksi opettajn koulutuksen itsearviointi:

henkilö joka ei ole toiminut opetus tehtävissä voi kuitenkin omata tietotaidon yleisistä asioista, jolloin hän voi saada siitä 1-2 osaamisen.

Vähän aikaa opetus tehtävissä toiminut voi saavuttaa 3 tason

ja pitkään tehtävissä toimineella pitäisi olla 4-5 tason osaaminen jo pohjalla.

Arvioinissa on tärkeää, mihin peilaa ja mikä on minimi taso, jotta koulutuksen voi läpäistä ja silloin osaa arvioida omaa todellista osaamista.


Itseäni suunattomasti vieläkin harmittaa kun peruskoulussa opettaja sanoi minulle ettei anna arvosanaa 10 kenellekkään, koska emme olleet alan ammattilaisia. Tämähän oli aivan älytön toteamus koska hän ei käsittänyt että 10 pitää voida saada, mikäli täyttää ja ylittää 9 arvosanan osaamisen.

Itse sain stipendin koulun parhaan teknisentyön osaajana (yläaste). Lopputöinä olivat punttipenkki ja radion suunnittelu ja valmistaminen. Kyseinen radio toimii vieläkin ja punttipenkki on vieläkin käytössäni.

Minua harmittaa vieläkin tähän päivään asti, miksi en saanut arvosaa 10 ja kyseinen opettaja ei mielestäni osannut suhteuttaa että kyseessä on yläaste. Kyseiset työt olivat ammattikouluunkin verrattavissa erittäin vaativia, elikkä ylemmän koulutus tason henkilöillekkin haaste.

Tämä aiheutti minussa sen että en enää metsästnyt arvosanoja, koska mitä merkitystä niissä sitten on jos arvostelu asteikko on kymmeneen asti ja ylintä arvosanaa ei anneta vaikka, antamisen peruste olisi täyttynyt.

Silloinen opettajani sanoi että suoritukseni on 10 arvoinen mutta hänellä on periaate ettei anna kellekkään 10 ei edes minulle vaikka se minulle kuuluisi.

Tämän jälkeen olenkin pitänyt kolmikanta arvostelua parempana vaihtoehtona kuin yksittäisen henkilön antamaa arvosanaa.

Itse olen huomioinut että hyväksytty / hylätty on hyvä asteikko, koska itseään vertenhan sitä opiskellaan, jotta sitten voi mennä töihin ja menestyä. Lopputyön arvostelu taas on hyvä, koska sillä voidaan mitata koko koulutuksen onnistumista ja henkilön kokonaisvaltaista osaamista.

Pitkästä aikaa YAMK koulutuksessa sitten uskoni palasi arvosteluihin kun meillä oli selkeä arvostelu peruste 1-5.

1-2 Aiheen ymmärtäminen ja esittäminen
3-4 Kirjallinen raportointi
5  Kansainvälisesti huomioon otettava raportointi esim konfferenssi paperi.

Tämä oli erittäin selkeä ja oikeudenmukainen arvosteluasteikko.

Konfferenssi tason julkaisut ovat vasta tohtori opiskelijoiden haasteita, mutta meillä valmennettiin nimenomaan siihen, jotta voi jatkaa helposti itseään tohtoriksi. Se on myös ylemmän korkeakoulun yksi tavoitteista, valmentaa kohti viimeistä tutkinnon tasoa.

Tämä linjaus oli käytössä vain meidän linjalla muilla oli vielä käytössä perinteinen malli.

Yhtenä pakollisena kurssina oli tehdä konfferenssi julkaisu ryhmässä. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=7331825&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel7%2F7322102%2F7331817%2F07331825.pdf%3Farnumber%3D7331825

Tämä oli aivan loistava kokemus ja minun ensimmäinen konfferenssi julkaisu. Olimme lisäksi paikanpäällä esittämässä tätä konfferenssissa.

Parasta oli että kyseinen professori sanoi minulle, että numerot eivät ole tärkeitä vaan se, että ymmärtää ymmärtämistä ja sen pystyy jakamaan muille.


YAMK tutkinnossa lopputyön arvosana on se oleellisin. Arvosanan 3-5 välillä on mahdollista jatkaa opintojaan tohtoriksi.

Siksi pidänkin oman ammattillisen kehittäytymisen lopullisena huipentumana toiminnallisen tohtori koulutuksen suorittamista ulkomailla, Doctor of Business Administration
https://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_of_Business_Administration


Sitten voin osoittaa koko oppimisprosessin osaamiseni joka koostuu seuraavista osista:

Teknologia - Turvallisuus - Liiketalous. Osioiden osaamisesta, hallinnasta, sekä ymmärtämisestä.

Kouluttaja ja opettaja roolit ovat tärkeitä työkaluja myös tutkijalle itselleen.

Koska loppujen lopuksi kun saavuttaa itse korkean tietoisuuden se pitää jakaa muillekkin, jotta hekin voivat saavuttaa elämässään sen mitä eniten haluavat tai antaa siihen ainakin mahdollisuus.

Joukossa on voimaa ja yhdessä voimme luoda paremman huomisen.

Koko prosessin aikana minulle selvisi että olen toiminut alusta asti tutkijana ja olen kyseenalaistanut tiettyjä asioita ja pyrkinyt selvittämään tutkimalla ympäristöä.

Tällä hetkellä minulla on maailmassa kolme tärkeää näkökulmaa jotka ovat:

Teknologia
Turvallisuus
Liiketalous

Näitä tarvitaan kaikkien alojen toiminnassa.

On olemassa kirjaviisaita ihmisiä jotka osaavat referoida toisten kirjoittamaa tekstiä ja jotka voivat tällä tavalla saavuttaa korkean aseman yhteisöissä, mutta eivät pysty kehittämään mitään uutta.

Mutta

on olemassa ihmisiä, jotka ovat oikeasti älykkäitä ja muuttavat koko maailmaa eivätkä välttämättä ole suorittaneet mitään muodollista pätevyyttä.


Itse näen näiden kahden yhdistämisellä parhaimman mahdollisen lopputuloksen.

Pienenä poikana aina ihailin supersankareita kun he pelastivat ja paransivat maailmaa.

Nyt ymmärrän että nämä supersankarit ovat eri alojen tutkijoita, jotka kehittävät meille huippu teknologiaa ja jonka avulla elämämme kivikautisista ajoista on noussut uuteen uskoon ja kehittyy kokoajan erittäin nopeasti.


Historia

Kautta ihmiskunnan historian ihminen on luonut ja kehittänyt mahdottomista asioista mahdollisia.
Suurille tutkijoille on naureskeltu että he ovat hulluja, kun yrittävät tehdä mahdottomia asioita mutta kuitenkin hulluiksi on osoitettu tyhmät yksilöt ja viisaiksi ne yksilöt jotka ovat pystyneet kehittämään ihmiskuntaa eteenpäin.

Suurimmat harppaukset tieteessä yleensä saavutetaan kun ihmistä uhkaa jokin vaara, jolloin hyvänä esimerkkinä voidaan pitää sotia, jotka ovat olleet yksi kehityksen nopeuttaja.

Ihmiskunta on erittäin omituinen laji, koska vaikka meillä on tällä hetkellä kyky luoda maapallosta paratiisi, jossa kaikilla olisi hyvä olla ja meillä olisi paljon teknologiaa ja kaikkea niin siltikin keinotekoisesti pidetään osaa ihmiskunnasta nälässä ja huonoissa oloissa.

Mitä syvällisemmin tutkii ihmiskunnan historiaa pistää miettimään miten on mahdollista että ihmiset eivät tähän päivään asti ole kehittäytyneet älyllisesti korkeimmaksi lajiksi.

Miksi näin ajattelen on se kun ihmiskuntaa seuraa vierestä on väistämättä ihmeteltävä miksi ihminen käyttää niin paljon energiaa ylimääräiseen kun voisi nykymaailmassa elää rauhassa.

Mielenkiintoista on ollut seurata miten eripuolilla maailmaa kehitys on jakautunut.

Sivistys yhteiskuntien ja raakalais yhteiskuntien erot ovat suuret vaikka teknologia on sama kaikkialla, tieto on sama mutta tietyt ihmislajikkeet eivät jostain syystä ola samalla tasolla kuin toiset.

Tämä onkin pedagogisesti kiinnostava aihe ja siitä onkin erilaisia tutkimuksia erilaisten ryhmien välillä.

Itseäni kiinnostaa kuinka saada ymmärrys globaalisesti niin selkeäksi ja helpoksi että se olisi kaikille saatavilla ettei kenenkään tarvitsisi käyttäytyä kuin raakalainen.

Jokainen ihminen on varustettu samanlaisilla ominaisuuksilla pois lukien rajoittuneet yksilöt.

Miksi toiset haluavat pahaa ja toiset hyvää, miten tähän ei ole löytynyt vielä ratkaisua? miten saataisiin glogaali älykkyys aikaiseksi?

Kokonaisuudessaan itselleni on kehittynyt näkemys että elämä on kuin peliä.
Jokainen aloittaa erilaisista lähtökohdista mutta jokaisella on samat kyvyt joita kehittää.

Ihmisillä on vapaa tahto, jota voidaan käyttää niin hyvään kuin pahaan.

Jatkuuko peli seuraavalla tasolla henkiolennon tasolla vai ei ? tämä onkin kiistelty aihe.

Mitä ihmisen tietoisuus on? Voiko sitä siirtää tulevaisuudessa koneisiin ihmisruumiista?

Mikä on se asia mikä muuttaa ihmisen niin erilaiseksi toisesta?

Nämä ovat korkeamman tason kysymyksiä joihin palaan myöhemmin.


Nyt seuraavana haasteena on osoittaa Ammattipedagoginen osaamiseni 

Olimme 1.-3.6 Oulussa lähiopetus päivillä, jossa ohjaajamme kävivät pikaisesti asioita läpi mitkä ovat tämän koulutuksen tarkoitukset ja miten voin osoittaa osaamiseni.

Olin tehnyt arviointini asteikolla 1-5 minkä otin asteikon kokonais skaalaksi.

Ajattelin näin, koska koulutus ei vaadi aikaisempaa osaamista eikä tietämystä. Kyseisen arviointi asteikon ylin tasokaan ei voi olla mitenkään ihmeellinen jos verrataan kokematonta ja kokenutta.

Itselläni on n.17 vuoden työelämän kokemus ja sitä vastaava jatkuva koulutus.

Kouluttajana olen toiminut n. 12 vuotta jossa olen kehittänyt osaamistani jatkuvalla syötöllä.

Keskimääräinen opiskelu / työskentely kuukaudessa on n. 160h, itselläni se on ollut näiden vuosien aikana keskimäärin n. 320h mikä nopeasti laskettuna vastaisi 17 v x 2 = 34 v edestä opiskelua ja työskentelyä.

Sen takia uskallan sanoa että osaamiseni on melko hyvällä tasolla koska laskennallisesti olen tehnyt 2 kertaa enemmän samassa ajassa kuin muut.

Miten tämä on sitten mahdollista?  Opiskelusta ja työnkentelystä tuli minulle harrastus. Tykkään molemmista todella paljon ja opin uusia asioita sekä saan uusia kokemuksia samalla. Lisäksi mitä enemmän tietoa kerään sen enemmän haluan saada sitä lisää.

Nopeasti ajatellen joku voisi ajatella etten ole elänyt "normaalia elämää", no tavallaan se on totta mutta mikä on normaalia ja mikä ei miksi, minun olisi pitänyt olla tekemättä mitään tai tehdä jotain mistä itse en tykkää.

Työn tekeminen oli minulle sosiaalinen ympäristö kuten myöskin opiskelu.

Molemmissa sain tavata erilaisia ihmisiä ja kokea ja kuulla erilaisia asioita, joita sitten olen kerännyt omaan muistiini.

Voisi ajatella että olen kerännyt tietoa koko elämän ajan, kaikkialta elämän kokemuksena, työkokemuksena ja oppiskokemuksina.

Harva ajattelee mutta kaikki mitä ihminen tekee on omalla tavallaan kokemusta, mutta suurin haaste on ymmärtää mistä on kysymys.

Miksi joitain asioita tehdään ja toisia ei ?  Mikä on oikein mikä ei?

Ihminen on luonut eräänlaiset säännöt mitkä pohjautuvat hyvinkin varhaiselta ajalta.

Esimerkiksi niin kutsutut kymmenen käskyä.

Sen ympärille ihminen on luonut lainsäädännön erimaissa hieman erilaiseksi,

mutta kokonaisuudessaa se perustuu hyvinkin yksinkertaiseen asiaa, eli älä tee muille kuten et halua itsellesi tehtävän.

Näinkin yksinkertaisen asian oivaltaminen jää monilla ymmärtämättä.

Itse tykkään välillä yksinkertaistaa asioita seuraavasti:

osaat keittää  ja osaat laittaa ruokaa,

osaat laittaa ruuvin kiinni ja  osaat rakentaa.

Loppujen lopuksi asiat ovat todella yksinkertaisia, mutta ihmisillä on jokin omituinen tarve tehdä asioista monimutkaisia.

Tai ajatella sitä monimutkaisesti.

Kaikki lähtee siitä että ymmärtää mikä on sen asian tarkoitus ja mitä erilaisia tapoja siihen on.

Kuten ruuan laittaminen,

soppa on hyvä esimerkki

yksinkertaisuudessaan sopan saa aikaisesti:

laittamalla kiehuvaan veteen erilaisia ainesosia.

Ensin vesi kiehumaan, sitten

Keittää lihan, jotta saa lihaliemen ja itse lihan soppaan,

keittää kasvikset ja

lisää mausteita jos tykkää

ja lopuksi keittää niitä sen aikaa että soppa on valmista ja ainesosat kypsiä.

Sopan tekemisen voi katsoa ohjeesta tai vain kokeilla spontaanisesti.

Aluksi on ehkä helpointa katsoa miten joku muu on sen joskus tehnyt

ja sitten aloittaa sen valmistamisen ohjeen mukaan.

Sitten kun osaa yhden menetelmän voi kokeilla toisia tai vaikkapa kokeilla omatoimisesti sattuman varaisesti mitä saa aikaiseksi.

Loppujen lopuksi mikään ala ei ole sen ihmeellisempi.

Ensin teoriaa sen verran että ymmärtää mistä on kysymys,

Sitten käytännön toteuttaminen.

Näin itse näen koko maailman hyvin yksinkertaistettuna.

Suurin ongelma on yleensä ihminen itse, koska se ei usko omiin kykyihinsä että kuka vaan pystyy mihin vaan kun vain määrätietoisesti menee kohti tavoitetta.

Suorittaa asiat järjestyksessä ja kipuaa kohti unelmaansa.

Lahjakkuudesta voi olla apua mutta todellinen onnistuminen tehdään kovalla työllä oli se sitten teoreettista tai käytäntöä.

Moni pitää toisia erityisen lahjakkaina, mutta todellisuudessa kuka vaan voi olla lahjakas jos vaan haluaa, uskomalla siihen ja tekemällä sitä asiaansa mihin hänellä on intohimoa.

Mietitään vaika hehkulampun keksijää, joka teki älyttömästi epäonnistumisia mutta ei luovuttanut ja lopulta teki läpimurron.

Tietysti kannattaa ensin selvittää se asia mitä haluaa tehdä teoreettisesti, olisiko se mahdollista, onko joku kokeillut  ja jos on miksi epäonnistui ja voitko itse onnistua ?

Oikeaa ja väärää ei ole olemassa on vain erilaisia teorioita asioihin.


Hyvä esimerkki

Palkkamurhaaja
Palkkasoturi

molemmat tekevät saman asian mutta toinen on oikeutettu lain mukaan ja toinen ei.

tykkään käyttää kärjistettyjä esimerkkejä havainnollistamiseen.


Liiketoiminta

On hyvinkin yksinkertainen asia. Ostat halvalla ja myyt kalliilla.

Osaat suhteuttaa mikä, miksi ja miten se toimii juuri sinun kohdalla. Kysyntä ja tarjonta kohtaavat, jolloin liiketoiminnasta tulee menestyvää.

Pitää osata karsia ylimääräiset asiat ja keskittyä olennaiseen.


Turvallisuus

Turvallisuus on tunnetila ja jokainen kokee sen omalla tavallaan.

Tämä onkin sellainen asia mikä on kaikessa ja kaikkialla mukana ja se pitää huomioita.

Suhteuttaa jokaiseen eri tilanteeseen sopivaksi.

Tämäkin on hyvin yksinkertainen asia.

Miten suunitellaan oppilaitoksen turvallisuus eri tilanteiden osalta?

Laki edellyttää erilaisia asioita, mutta sen saman pystyy itsekkin järkeilemään.

Mietitään, miten tulisi toimia erilaisissa poikkeus tilanteissa? Miten tulee huomioida eri tekijöitä että turvallisuus säilyisi ja onnettomuuksien määrä olisi olematon?


Teknologia

Nykypäivän teknologia on kehitetty niin että se auttaa jokapäiväisissa asioissa, mutta ei pidä unohtaa että se on vain apuna ja käyttäjän pitää itse perehtyä sen käyttöön.


Tekoäly

Tämä on se yksi viimeisimmistä keksinnöistä jonka ihminen tulee kehittämään.

Itsenäisesti ajatteleva keinotekoinen järjestelmä,

joka pystyy imemään koko ihmiskunnan digitaalisen tiedon itseensä nopeasti.

Olen perehtynyt erilaisiin tutkimuksiin, jossa ollaan tätä tutkittu ensimmäinen ja pääohje olisi ettei se saisi vahingoittaa ihmistä. Silloin se ei olisi oikeasti itsenäinen tekoäly.

Kun tarkastelee koneen lailla neutraalisti ihmiskuntaa ja antaa koneen poistaa uhka ja ongelma niin looginen vaihtoehto on tekoälyllä ihmiskunnan hävittäminen.

Miksi se olisi näin?  Sitten kaikista maapallon olonnoista ihminen on tutkimuksien mukaan älykkäin, mutta kun tarkastelee ihmiskunnan toimintaa kriittisesti pitää todellakin miettiä voiko se todella pitää millään lailla paikkaansa.

Ihmiskuntaa ohjaa ahneus, joka kulminoituu nykymuotoiseen järjestelmään niin että muutama omistaa melkein kaiken ja lopuille jätetään rippeet.

Ymmärrän myös että raha on se väline millä täällä eletään ja väistämättämästi härskeimmät ovat sitä haalineet eniten.


Liitteet:

https://www.youtube.com/watch?v=mEVQ6Eu-cE4https://www.youtube.com/watch?v=nUQRCZ-p2fYhttps://www.youtube.com/watch?v=JScbMz8-DaQEi kommentteja:

Lähetä kommentti